A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2020-2021

 

 

            Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyền sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Hướng dẫn số 31/HD-SGDĐT ngày 08/4/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 kể từ năm học 2019-2020,

            Phòng GDĐT thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) công lập thuộc địa bàn thành phố Cao Lãnh năm học 2020-2021 như sau:

            I. Mục đích yêu cầu:

            - Tuyển sinh đúng qui định về tuyển sinh, tuyển đủ chỉ tiêu các trường nhằm đảm bảo cân đối về sĩ số học sinh ở các trường trong địa bàn thành phố Cao Lãnh.

            - Huy động tất cả học sinh trong độ tuổi đi học đến trường và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người học trong độ tuổi được đến trường.

            - Thực hiện tuyển sinh công khai, nghiêm túc, công bằng và khách quan.

            II. Nguyên tắc tuyển sinh:

            - Tuyển sinh đảm bảo huy động 100% trẻ đến trường đúng qui định.

            - Học sinh đăng ký dự tuyển theo qui định. Đối với học sinh đầu cấp, sau khi được trường thông báo trúng tuyển vào học không được xin chuyển trường trái tuyến (trừ các trường hợp đặc biệt).

            - Trung thực, công bằng, công khai và khách quan trong tuyển sinh.

            - Các trường hợp đặc biệt ngoài các qui định trong Kế hoạch này do Lãnh đạo phòng GDĐT quyết định.

            III. Nội dung tuyển sinh:

            Chỉ tiêu tuyển sinh các cấp học:  7.617 học sinh (trong đó: Mầm non: 1.719; Tiểu học: 2.836; THCS: 3.062).

            Địa bàn tuyển sinh: các trẻ trong địa bàn thành phố Cao Lãnh và ngoài địa bàn thành phố Cao Lãnh (địa bàn giáp ranh, con của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, …).

            1. Tuyển trẻ vào học trường Mầm non:

            a. Chỉ tiêu tuyển sinh (chi tiết từng trường theo phụ lục 1A).

            b. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.

            - Các trường ưu tiên tuyển tất cả các cháu 5 tuổi có hộ khẩu trong địa bàn.

            - Sau khi tuyển hết cháu trong địa bàn nếu còn chỉ tiêu hoặc bố trí lớp được thì nhận ngoài địa bàn. Tuyển đủ số lượng cháu/nhóm, lớp theo qui định. Nếu trường hợp không còn phòng học mà số lượng cháu trong địa bàn vẫn còn, thì nhà trường vẫn phải tiếp nhận cháu trong địa bàn và báo cáo cho Phòng GDĐT cho ý kiến.

            - Các trường có số lượng dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh phải xây dựng các tiêu chí ưu tiên để xét tuyển, đảm bảo, công bằng và khách quan.

            - Thời gian nhận trẻ: từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020.

            2. Tuyển sinh trẻ vào lớp 1:

            2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh: (chi tiết từng trường theo phụ lục 1B).

            Tuyển 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2014) trên địa bàn thành phố Cao Lãnh; đồng thời tuyển sinh con của công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh/thành phố Cao Lãnh và người lao động ở các Công ty, doanh nghiệp theo quy định.

            2.2. Hồ sơ dự tuyển, gồm:

            -  Đơn đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 1 (mẫu).

            -  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

            - Hộ khẩu (bảng photo có chứng thực hoặc bảng photo có đối chiếu bảng chính).

            - Giấy tờ cá nhân minh chứng của cha/mẹ học sinh đang công tác (bảng photo có chứng thực hoặc bảng photo có đối chiếu bảng chính).

            2.3. Đối với các trường Tiểu học: Lê Văn Tám (cơ sở 1), Lê Quý Đôn, Chu Văn An và Bùi Thị Xuân (xem phụ lục 2).

            2.4. Đối với các trường Tiểu học còn lại:

            - Các trường Tiểu học khác, nếu số lượng đăng ký dự tuyển sinh nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Hiệu trưởng nhà trường phải xây dựng các tiêu chí ưu tiên để xét tuyển, đảm bảo, công bằng và khách quan (tham khảo phụ lục 2).

            - Các trường ưu tiên tuyển sinh tất cả các trẻ sinh năm 2014 theo địa bàn tuyển sinh tại phụ lục 1B.

            - Sau khi tuyển hết trong địa bàn, nếu còn chỉ tiêu tiếp nhận học sinh nhận học sinh diện tạm trú và địa bàn lân cận khác gần trường (tạo điều kiện thuận lợi).

              - Thời gian tuyển sinh: Từ ngày 10/8/2020 đến ngày 18/8/2020.

            3. Tuyển học sinh vào học lớp 6:

            3.1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

            Tuyển 100% học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (chi tiết từng trường theo phụ lục 1C).

            3.2. Điều kiện dự tuyển:

            -  Có đủ hồ sơ hợp lệ.

            - Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009). Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học.

         - Các trường hợp sau đây được vào lớp 6 ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi qui định: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước.

            3.3. Hồ sơ dự tuyển, gồm:

            -  Đơn đăng ký dự tuyển sinh vào lớp 6 THCS.

            -  Bản chính học bạ tiểu học.

            -  Giấy Chứng nhận hoàn thành Chương trình tiểu học (bản photocopy).

            -  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

            3.4. Trường THCS Kim Hồng tuyển sinh:

a. Hình thức tuyển sinh: kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

b. Thời gian, tổ chức tuyển sinh: xem phụ lục 3.

            3.5. Các trường THCS còn lại:

            - Tuyển 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2019 – 2020 trên địa bàn (theo phụ lục 1C).

            - Được tuyển học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2019 – 2020 ở địa bàn khác (vùng giáp ranh) để thuận tiện cho việc đi lại của học sinh.

            - Các trường THCS nếu số lượng đăng ký dự tuyển sinh nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Hiệu trưởng nhà trường phải xây dựng các tiêu chí ưu tiên để xét tuyển, đảm bảo, công bằng và khách quan (tham khảo phụ lục 2).

            - Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 08/8/2020.

            - Kết thúc xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh ngày 10/8/2020.

            4. Tuyển sinh các lớp tăng cường tiếng Anh:

            Tuyển sinh theo hình thức tự nguyện đăng ký của cha/mẹ học sinh, ưu tiên học sinh địa bàn thành phố Cao Lãnh. Hiệu trưởng trường có tổ chức các lớp tăng cường tiếng Anh có trách nhiệm quản lý việc dạy và học đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Riêng các trường chưa tổ chức dạy học tăng cường tiếng Anh nếu có nhu cầu tổ chức phải đề nghị phòng GDĐT để tham mưu UBND thành phố và Sở GDĐT cho ý kiến về việc hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ dạy và học tăng cường tiếng Anh.

            a. Tiểu học Lê Văn Tám (cơ sở 2, gần Sở GDĐT):

            - Tuyển 02 lớp 1 với 70 học sinh; tuyển mỗi lớp 35 học sinh, xét tuyển các đối tượng học sinh theo Phụ lục 2. Đối với khối 2, 3, 4, 5 (đang học) phụ huynh đăng ký theo thực tế.

            - Các lớp đều tổ chức bán trú và học tại cơ sở 2 của trường Tiểu học Lê Văn Tám.

            - Học sinh học theo chương trình của Bộ GDĐT và học tăng cường tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài.

            - Xét tuyển: Hiệu trưởng nhà trường phải xây dựng các tiêu chí ưu tiên để xét tuyển, đảm bảo, công bằng và khách quan (tham khảo phụ lục 2).

            * Lưu ý:

            + Trường tổ chức nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 12/8/2020.

            + Tổ chức xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh chậm nhất ngày 15/8/2020.

              b. Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS:

            Khuyến khích các trường tổ chức dạy và học tăng cường tiếng Anh, nhưng phải hoàn toàn theo sự tự nguyện của cha/mẹ học sinh, đồng thời có sự thống nhất đối tác cung cấp dịch vụ dạy và học tăng cường tiếng Anh của cấp có thẩm quyền.

            IV. Tổ chức thực hiện:

            1. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

            - Căn cứ Kế hoạch, tổ chức triển khai, hướng dẫn các trường thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định.

            - Phối hợp với UBND các xã, phường xây dựng phương án thực hiện đảm bảo sĩ số học sinh trên lớp đúng qui định của Bộ GDĐT.

            - Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh theo đề nghị của Hiệu trưởng trường THCS.

              - Phân công cán bộ giám sát công tác tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 của các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

            - Kiểm tra kết quả tuyển sinh của các trường.

            2. Đối với trường Mầm non:

            - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, lưu ý các tiêu chí ưu tiên xét tuyển đảm bảo chỉ tiêu và công bằng, khách quan.

            - Quyết định thành lập Tổ công tác tuyển sinh của nhà trường.

            - Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của các trường Tiểu học trên địa bàn đến phụ huynh học sinh lớp lá, thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ học sinh lớp lá đã hoàn thành chương trình Mầm non.

            - Khuyến khích các trường Mầm non tổ chức cho các cháu làm quen với ngoại ngữ (trên tinh thần tự nguyện của cha/mẹ trẻ).

            - Báo cáo kết quả tuyển sinh theo yêu cầu của Phòng GDĐT.

              3. Đối với trường Tiểu học:

            - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, lưu ý các tiêu chí ưu tiên xét tuyển đảm bảo chỉ tiêu và công bằng, khách quan.

              - Quyết định thành lập Tổ công tác tuyển sinh của nhà trường.

            - Tổ chức thông báo, phát hành hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 1.

            - Xét duyệt hồ sơ, thống kê kết quả tuyển sinh.

            - Báo cáo kết quả tuyển sinh theo yêu cầu của Phòng GDĐT.

               - Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của các trường THCS trên địa bàn đến học sinh và phụ huynh học sinh lớp 5, thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình Tiểu học, nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 về trường THCS theo tuyến và thời gian qui định để trường THCS xét tuyển học sinh vào lớp 6.

            4. Đối với trường THCS:

            - Lập kế hoạch tuyển sinh lớp 6 của đơn vị, thông báo công tác tuyển sinh, thời gian thu nhận hồ sơ, tổ chức nhận hồ sơ tuyển sinh từ các trường Tiểu học.

              - Đề nghị nhân sự tham gia Hội đồng tuyển sinh lớp 6 của đơn vị gửi về Phòng GDĐT chậm nhất 01/7/2020 để Phòng GDĐT ra Quyết định thành lập Hội tuyển sinh.

            - Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.

              - Lập danh sách học sinh dự tuyển, thống kê kết quả theo các biểu mẫu Phòng GDĐT quy định.

            - Công bố kết quả tuyển sinh của đơn vị.

            - Báo cáo kết quả tuyển sinh và gửi hồ sơ tuyển sinh về Phòng GDĐT chậm nhất ngày 13/8/2020.

            Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 của Phòng GDĐT, yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GDĐT;

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- TT/TU, HĐND, UBND TPCL;

 

- BTG Thành uỷ;

 

- UBND các xã, phường;

 

- Các trường MN, TH, THCS;

 

- Lãnh đạo phòng GDĐT;

 

- Lưu VT, NV (S).

 

 

Nguyễn Hoàng Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip Đội tuyển HSG Hùng biện tiếng Anh Khối 5 thành phố Cao Lãnh dự thi Hùng Biện tiếng Anh cấp Tỉnh lần thứ VII, Năm học 2019-2020
Quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
Đồng Tháp: Chuẩn bị thí điểm Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022
Phóng sự về tình trạng học sinh đi xe phân khối lớn diễn ra khá phổ biến
Một số điển hình trong Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019
Clip 20/11
Phóng sự - Truyền thống 35 năm ngày nhà giáo việt nam
Đồng Tháp có một nơi như thế !
Clip 20/11
Phóng sự - Truyền thống 35 năm ngày nhà giáo việt nam
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 2
Hôm qua : 75
Tháng 12 : 140
Năm 2021 : 65.813